Vrijwaring en Reglement MINI-Events. 

Op alle door MINI-events georganiseerde evenementen zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing:

 • Vrijwaring
 • Algemene Voorwaarden
 • Financiën
 • Visueel eigendom. 

Elke deelnemer wordt geacht hiervan nota te hebben genomen. Deelnemer geeft door deelname aan akkoord te zijn. 

Begrippenlijst:

 • Activiteit:
  Georganiseerde recreatieve tourrit op de openbare weg.
 • Bestuurder
  Deelnemer die het voertuig bestuurt.
 • Bijrijder:
  Deelnemer die het voertuig niet bestuurt.
 • Deelnemer(s):
  De persoon of personen die deelneemt/deelnemen aan de activiteit, zowel bestuurder als bijrijder.
 • Eigenaar:
  De bezitter van het voertuig.
 • Organisatie:
  Het organiserend team, de vrijwilligers of andere vertegenwoordigers.
 • Voertuig: 

Het voertuig waarmee de deelnemer deelneemt aan de activiteit.

1. Vrijwaring 

1.1 

Deelname aan de activiteit geschiedt op eigen initiatief en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemers. 

1.2 

Organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke vorm van kosten, onkosten, verlies of schade wegens handelen, nalatigheid of anderszins voortvloeit uit bezoek of deelname aan de georganiseerde activiteit, het gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal, faciliteiten en/of diensten die bij deze activiteit worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte schade, bijzondere schade of gevolgschade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, schade met betrekking tot persoonlijke eigendommen, eigendom van derden en claims van derden (zelfs indien de organisatie op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren). 

1.3 

Deelnemer zal te allen tijde de organisatie verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van alle aansprakelijkheidsaanspraken, claims, schade, kosten en onkosten, waaronder advocatenkosten voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van deelnemers. 

1.4 

Als deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enig rechtsgebied, zal de totale aansprakelijkheid van de organisatie voor het geheel van de schade, het verlies en claims beperkt zijn tot het bedrag dat deelnemer heeft betaald voor deelname aan de activiteit 

2. Algemene voorwaarden.

2.1 

Deelnemers dienen alle geldende regels en wetten ten aanzien van verkeer of anderszins ten alle tijde in acht te nemen en na te leven. Dit geldt ook voor de huidig geldende corona maatregelen. Eventuele boetes komen ten laste van de desbetreffende deelnemer. Deelnemers dienen instructies gegeven door de organisatie direct op te volgen. 

2.2 

Deelnemers dienen geluidsoverlast te voorkomen in welke vorm dan ook. 

2.3 

Het is verboden rijgedrag te vertonen, op terreinen en op de openbare weg welke in strijd is met artikel 5 van de Wegenverkeerswet. 

2.4 

Aanwezigheid, deelname en parkeren is voor eigen risico. Dit geldt ook voor meegebrachte eigendommen inclusief handelsgoederen en voertuigen. 

2.5 

De organisatie is niet aansprakelijk voor fouten in documentatie, website, aanwijzingen, etc. 

2.6 

Het deelnemen aan de activiteit is uitsluitend toegestaan indien bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs en voldoet aan overige wettelijke vereisten voor het besturen van het voertuig. 

2.7 

De bestuurder is verantwoordelijk erop toe te zien dat deelnemers dit reglement in acht nemen en is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn of haar bijrijder(s)voor zover bijrijder(s)daar niet zelfverantwoordelijk voor gesteld kunnen worden. 

2.8 

De deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle door hun toedoen veroorzaakte directe, indirecte en gevolgschade aan de eigendommen van derden. Hieronder wordt mede begrepen de schade veroorzaakt door gemorste of gelekte vloeistoffen (onder andere door lekkage van auto’s), brand of gedeponeerd afval. 

2.9 

In geval van lekkages is de deelnemer verplicht onmiddellijk passende maatregelen te treffen om lekkages te doen stoppen of op te vangen. Ook is de deelnemer verplicht vervuiling terstond te verwijderen en af te voeren, bij gebreke waarvan de organisatie gerechtigd is voorrekening van de deelnemer passende maatregelen te treffen. 

2.10 

De bestuurder draagt zorg voor een goede staat van onderhoud van de deelnemende auto en voldoet aan alle ter zake geldende wettelijke vereisten waaronder de wettelijke vereisten aan de technische staat van het voertuig waaronder mede begrepen een wettelijk geldige technische autokeuring. Indien twijfel bestaat of redelijkerwijs kan bestaan over de geschiktheid van het voertuig om deel te nemen aan de activiteit is deelname niet toegestaan. 

2.11 

Het voertuig dient afdoende te zijn verzekerd, tenminste met een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering geldend voor de landen van registratie en activiteit. 

2.12 

Bestuurders en bijrijders dienen toestemming te hebben van de eigenaar voor het gebruik van het voertuig tijdens de activiteit. Als deze toestemming niet is gegeven door de eigenaar zijn bestuurder en bijrijders immer hoofdelijk aansprakelijk voor alle gevolgen, voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het voertuig. 

2.13 

Deelnemer behoud zich van het veroorzaken van geluidsoverlast of geluidshinder. Op verzamelplaatsen wordt de auto naar een parkeervak gereden en uitgeschakeld. Buitenproportioneel uitlaatgeluid is verboden en zal direct worden verwijderd. Zie punt 2.2. 

2.14 

De organisatie behoudt zich het recht voor auto’s te weren die naar inzicht van de organisatie niet voldoen aan de door haar gestelde voertuigeisen. 

2.15 

De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers te weren die naar inzicht van de organisatie ongewenst rijgedrag vertonen waardoor de veiligheid van andere deelnemers en weggebruikers in het geding komt. 

2.16

De routes – dan wel delen daarvan – die MINI-Events beschikbaar stelt voor deelnemers, mogen nimmer, onder welke voorwaarde dan ook, zonder duidelijke schriftelijke toestemming van MINI-Events, gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Deze toestemming dient per route – of deel daarvan – aangevraagd te worden. 
Onder commerciële doeleinden doeleinden verstaat MINI-Events onder andere maar niet uitsluitend; Evenementen of het organiseren hiervan, dan wel winst maken of het verkopen van de routes op welke manier dan ook.
Worden de routes – dan wel delen/elementen daarvan – toch gebruikt, zonder schriftelijke toestemming van MINI-Events? Dan brengt MINI-Events een boete van €1000 plus eventuele verdere schade in rekening.

2.17

Op de evenementen van MINI-Events geldt een zero-tolerance regel over het overtreden van de huisregels. Hieronder valt onder andere, maar is niet beperkt tot:

 • Het verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van drugs;
 • Het vertonen van discriminerend gedrag;
 • Diefstal, aantasting, intimidatie, geweld, agressiviteit;
 • Het lastigvallen van andere gasten, medewerkers of betrokken ondernemers op welke manier dan ook;
 • Overlastgevend gedrag (ook in de directe omgeving (tot 25 meter rondom) van het terrein van eventuele betrokken (horeca)gelegenheden);

Het overtreden van deze regels leidt tot ontzegging van het evenement en eventuele toekomstige evenementen. Bij het niet opvolgen van verzoek tot verlating van het evenement zal MINI-Events verdere stappen met/richting politie en/of juridische stappen treffen.

 

3. Financiën 

3.1 

Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement te annuleren, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder inhouding van de door de organisatie gemaakte kosten als gevolg van verplichtingen aan derden. 

3.2 

Bij annulering door de deelnemer aan een evenement zal geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld plaatsvinden. Als er een wachtlijst is voor vervangende deelnemers kan restitutie plaatsvinden. 

4. Visueel eigendom 

4.1 

Tijdens deelname aan een evenement worden video opnames gemaakt. Deelnemer gaat akkoord met het maken van foto’s, audio en video door de organisatie. 

4.2 

Bij deelname aan een evenement geeft de deelnemer toestemming aan de organisatie om gemaakte foto’s en opgenomen audio en video te publiceren voor promotionele doeleinden. 

4.3 

Het MINI-Events watermerk op foto’s mag niet verwijderd, onzichtbaar en/of gecropt worden. 

4.4. 

Voor gebruik van de foto’s MINI-Events (Facebook en Instagram @mini_eventsnl) taggen en tekstueel in de caption vermelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie +31618893265.